Ψυχολογική Αξιολόγηση

Τι είναι:

Η Ψυχολογική Αξιολόγηση αφορά την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας μέσω της χρήσης δοκιμασιών (ερωτηματολόγια και tests προσωπικότητας). Πρόκειται για μία δομημένη διαδικασία με στόχο τον σχηματισμό μίας διαγνωστικής ενpsychological-testingτύπωσης σε ποικίλους τομείς λειτουργίας του ανθρώπου. Έτσι, διερευνώνται τομείς που αφορούν την αντιληπτική και νοητική λειτουργία, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τη συναισθηματική έκφραση και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Στο ΚΕ.Α.ΨΥ, προσπαθούμε να αναδείξουμε κυρίως τις υγιείς πτυχές της προσωπικότητας και να αποφεύγουμε την ενίσχυση της παγίωσης της εικόνας του ασθενούς.

Η διαδικασία:

Η Ψυχολογική Αξιολόγηση πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο και χορηγείται συστοιχία δοκιμασιών. Η επιλογή των δοκιμασιών γίνεται από τον Ψυχολόγο ο οποίος, μετά τη λήψη του ιστορικού, είναι σε θέση να επιλέξει τις καταλληλότερες.

Η Ψυχολογική Αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε 2 έως 3 συναντ
ήσεις. Στην πρώτη συνάντηση γίνεται η λήψη του ιστορικού και εν συνεχεία χορηγούνται οι δοκιμασίες. Το επόμενο στάδιο είναι η επεξεργασία των πρωτοκόλλων και
η συγγραφή των αποτελεσμάτων στην Έκθεση Ψυχολογικής Αξιολόγησης, η οποία παραδίδεται στον παραπέμψαντα (Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Φορέας Ψυχικής Υγείας). Τα πρωτόκολλα των δοκιμασιών και το υλικό της Ψυχολογικής Αξιολόγησης είναι απόρρητα και παραμένουν στο αρχείο του Ψυχολόγου.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Σε παιδιά και έφηβους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον (σχολική επίδοση, διαπροσωπικές σχέσεις, προσαρμογή) ή άλλες συναισθηματικού τύπου δυσκολίες. Πριν την προσέλευσή τους, οι γονείς θα πρέπει να ενημερώσουν τα παιδιά για τον σκοπό της επίσκεψής τους στον ψυχολόγο. Επίσης, είναι απαραίτητη η συναίνεση και η παρουσία των γονέων, προκειμένου να δώσουν πληροφορίες κατά τη λήψη ιστορικού.
  • Σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές ή ψυχικές δυσκολίες. Βασική προϋπόθεση είναι να προσέλθουν οικειοθελώς.